සිංහල සිට දෙමළ පරිවර්තනය

සහ දෙමළ ටයිපිං සේවාව

Sinhala to Tamil translation and Tamil typing service - சிங்களத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் தமிழ் தட்டச்சு சேவை

Sinhala to Tamil Translation

A4 Page 400 .00

Tamil Typing Service

A4 Page 150.00

පොත් පරිවර්තනය

සඟරා පරිවර්තනය

පුවත් පරිවර්තනය

දැන්වීම් පරිවර්තනය

වෙළඳ දැන්වීම පරිවර්තනය

Translation of books, Magazine translation, News translation, Advertisement translationபுத்தக மொழிபெயர்ப்பு, இதழ் மொழிபெயர்ப்பு, செய்தி மொழிபெயர்ப்பு, விளம்பர மொழிபெயர்ப்பு

Sri Lanka - Call / Text / Whatsapp +94775076775

අමතන්න +94-775076775

Call / Text / WhatsApp

ෆේස්බුක්

WhatsApp - Chat here කරන්න

Send Email කරන්න